Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden BlueDigit-Trader BV Art. 1: Definities
Verkoper : BlueDigit-Trader BV
Koper : Degene met wie BlueDigit-Trader BV een overeenkomst tot koop heeft gesloten, alsmede
degene aan wie BlueDigit-Trader BV een aanbieding heeft gedaan.

Art. 2: Toepasselijkheid
2.1
Deze algemene voorwaarden zijn, met uitdrukkelijke uitsluiting en van de hand wijzing van alle inkoop-, algemene
of andere voorwaarden van koper, van toepassing op alle aanbiedingen, alle overeenkomsten, de
totstandkoming, de inhoud en de uitvoering daarvan, door BlueDigit-Trader BV gedaan aan en/of aangegaan met de
koper.
2.2
Afwijkingen van deze voorwaarden is voor BlueDigit-Trader BV slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn
overeengekomen en BlueDigit-Trader BV deze schriftelijk heeft bevestigd. Overeengekomen afwijkingen hebben geen
gevolgen voor de gelding van de overige bepalingen en gelden nimmer voor meer dan één transactie, zijnde de
transactie ten behoeve waarvan de schriftelijke afwijking is overeengekomen. Koper kan aan een
overeengekomen afwijking geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
2.3
Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met koper voor uitvoering waarvan
derden (dienen te) worden betrokken.
2.4
BlueDigit-Trader BV is te allen tijde bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
Indien de aanvaarding door de wederpartij (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is BlueDigit-Trader BV daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze
afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BlueDigit-Trader BV anders aangeeft.

3.5
Het aangaan van overeenkomsten door BlueDigit-Trader BV met koper kan afhankelijk worden gesteld van een door
BlueDigit-Trader BV voor het sluiten van de overeenkomst in te stellen onderzoek naar de kredietwaardigheid van koper.

Art. 4: Goederen
4.1
De in de aanbieding opgenomen goederen worden door de koper voetstoots gekocht. De koper koopt de
goederen zoals zij in de aanbieding zijn vermeld betreffende gewicht, aantal, soort, samenstelling en
hoedanigheid. De koper koopt voor eigen risico. Vermeldingen en mededelingen over de staat van de goederen
zijn indicatief en binden BlueDigit-Trader BV niet.
4.2
De staat van goederen wordt door BlueDigit-Trader BV in de aanbieding beschreven en kent de volgende
omschrijvingen:
Nieuw : nieuw
Gebruikt: A Grade: getest, werkend en compleet
B Grade: optisch compleet / redelijk netjes, niet getest
C Grade: Niet getest, staat van het goed is niet bekend, wellicht incompleet.
4.3
Goederen kunnen door de koper bezichtigd worden. De koper kan een afspraak maken met BlueDigit-Trader BV om de
goederen te bezichtigen.
4.4
Goederen verkeren in de staat “AS-IS” hetgeen betekent dat de goederen verkocht / gekocht worden in de staat
zoals zij zich bevinden op het moment van de aanbieding danwel indien koper de goederen wenst te bezichtigen
op het moment van bezichtiging .
4.5
BlueDigit-Trader BV staat niet in voor het volledig zijn van de goederen, het doelmatig, deugdelijk, veilig of duurzaam
functioneren, de bruikbaarheid dan wel het economisch nut of het al dan niet voldoen aan enig wettelijk
voorschrift hiervan.
4.6
Na levering of betaling kunnen de goederen niet meer geretourneerd worden.
De goederen worden maximaal 1 week bewaard als de goederen niet binnen de tijd word opgehaald dan heeft BlueDigit-Trader BV recht om de goederen weg te gooien.

Art. 5: Prijzen
5.1
De prijzen in aanbiedingen en offertes van BlueDigit-Trader BV zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
5.2
Opgave van de prijzen wordt steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende
prijzen. Wanneer een van de kostprijsfactoren na de totstandkoming van de overeenkomst en voor algehele
uitvoering ervan verhoogd wordt, is BlueDigit-Trader BV gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen. Indien de hier
bedoelde prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de koper het recht de overeenkomst binnen acht dagen
na aankondiging van de prijsverhoging door BlueDigit-Trader BV te ontbinden.

Art. 6: Leveringstermijn en levering / aanvaarding
6.1
Levertijden in aanbiedingen/offertes van BlueDigit-Trader BV zijn indicatief en geven koper bij overschrijding ervan geen
recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
6.2
Levering vindt plaats op het vestigingsadres van BlueDigit-Trader BV tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven.
6.3
Indien opdrachtnemer/koper weigert de door BlueDigit-Trader BV aangeboden goederen terstond in ontvangst te nemen
of af te halen, zijn alle daaruit voortvloeiende kosten (onder meer vracht- en opslagkosten) voor rekening en
risico van koper.
6.4
BlueDigit-Trader BV is gerechtigd de goederen in gedeelten te leveren. BlueDigit-Trader BV is gerechtigd het aldus geleverde
afzonderlijk te factureren.
6.5
Indien enige door BlueDigit-Trader BV opgegeven danwel met koper overeengekomen levertermijn wordt overschreden
is BlueDigit-Trader BV ter zake eerst in verzuim nadat de koper BlueDigit-Trader BV schriftelijk in gebreke heeft gesteld en
BlueDigit-Trader BV een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan haar verplichtingen jegens koper te voldoen en
nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft. 6.6
Bij overschrijding van deze laatstgenoemde termijn zal koper recht hebben op ontbinding van de overeenkomst.
Koper heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding en geen recht om, al dan niet met rechterlijke
machtiging, werkzaamheden ter uitvoering van verbintenissen uit de overeenkomst voor rekening van BlueDigit-Trader
BV te verrichten of te doen verrichten, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van
opzet c.q. grove schuld van de directie van BlueDigit-Trader BV en/of haar leidinggevende ondergeschikten.
6.7
Bij gebleken onuitvoerbaarheid van de overeenkomst tengevolge van overmacht of daarmee gelijk te stellen
omstandigheden heeft BlueDigit-Trader BV het recht naar keuze de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder
tot enige schadevergoeding verplicht te zijn en met behoud van het recht op betaling naar evenredigheid van het
uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst, dan wel te vorderen dat de overeenkomst dusdanig wordt aangepast
zodat nakoming alsnog mogelijk wordt.

Art. 7: Wijziging en annulering 7.1
Wijziging of annulering van de overeenkomst door koper behoeft de uitdrukkelijke instemming van BlueDigit-Trader BV.
Mocht BlueDigit-Trader BV instemmen met annulering van de overeenkomst, is zij gerechtigd 20% van het
overeengekomen bedrag aan koper te factureren.
7.2
Indien de overeenkomst door koper is gewijzigd of geannuleerd, dan is koper gehouden de daaruit voor BlueDigit-Trader
BV voortvloeiende vermogensschade, waaronder winstderving, aan haar te vergoeden.

Art. 8: Eigendomsvoorbehoud
8.1
De eigendom van de geleverde goederen gaat eerst over op koper indien alle door BlueDigit-Trader BV aan koper
uitgebrachte facturen zijn voldaan. Koper wordt geacht de goederen tot dat moment te houden voor BlueDigit-Trader BV.
8.2
De goederen zijn voor risico van koper vanaf het moment van levering of, voor zover de goederen door koper niet
zijn afgenomen, na het verstrijken van de levertijd.
8.3
BlueDigit-Trader BV behoudt zich het eigendom van de aan koper krachtens de overeenkomst geleverde dan wel te
leveren goederen voor, totdat de koper aan zijn betalingsverplichtingen van al het aan BlueDigit-Trader BV
verschuldigde alsmede alle andere verplichtingen jegens BlueDigit-Trader BV heeft voldaan, waaronder eventuele
vorderingen van BlueDigit-Trader BV op koper in verband het tekortschieten van koper in de nakoming van zijn
verplichtingen jegens BlueDigit-Trader BV.
BlueDigit-Trader BV is gerechtigd, indien koper in gebreke blijft in de nakoming van zijn verplichtingen jegens BlueDigit-Trader
BV, alle goederen welke aan koper zijn geleverd terug te nemen. Koper geeft BlueDigit-Trader BV of diens aangewezen
vertegenwoordiger toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen, fabriekshallen, bouwplaats, enzovoorts te dezer
zake te betreden. Alle kosten die verband houden met het terugvorderen, terughalen alsmede terugzenden van
de aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen goederen, komen voor rekening van koper.
8.4
Koper verbindt zich met betrekking tot de in lid 3 genoemde goederen geen beschikkingsdaden te verrichten,
zoals inpandgeving, of anderszins deze goederen te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover
koper op dat moment in al zijn in lid 1 genoemde verplichtingen heeft voldaan.
8.5
In geval een derde goederen van koper wil beslaan of onder zich wil nemen en op deze goederen nog steeds
eigendomsvoorbehoud ten behoeve van BlueDigit-Trader BV rust, dan verplicht koper zich jegens BlueDigit-Trader BV aan
bedoelde derde blijk te geven van dat eigendomsvoorbehoud.
8.6
In het geval koper in strijd handelt met de in dit artikel genoemde verplichtingen heeft BlueDigit-Trader BV het recht alle
door haar geleverde goederen bij koper en of derde te verwijderen en terug te nemen. Koper is verplicht
BlueDigit-Trader BV daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door haar aangewezen personen
toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen) verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu
voor alsdan toestemming en draagt mede zorg voor toestemming van voornoemde derde.

Art. 9: Betaling
9.1
Betaling van de door BlueDigit-Trader BV aan koper in rekening gebrachte bedragen, dient te geschieden vóór de
overeengekomen datum van levering op de door BlueDigit-Trader BV aangegeven wijze, danwel à contant bij de
levering/het afhalen van de goederen, tenzij anders is overeengekomen.
Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Elke verrekeningsbevoegdheid van koper, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt
uitdrukkelijk uitgesloten. 9.2
Bezwaren tegen door BlueDigit-Trader BV aan koper verzonden facturen schorten diens betalingsverplichting niet op.
9.3
Indien betaling door koper niet binnen gestelde termijn heeft plaatsgehad zijn alle openstaande facturen zonder
ingebrekestelling terstond opeisbaar. Dit is tevens het geval indien er aan de zijde van koper sprake is van
surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling.
9.4
Indien de koper niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder voorafgaande ingebrekestelling over het
openstaande factuurbedrag de wettelijke (handelsrente) verschuldigd , waarbij een gedeelte van een maand voor
een gehele maand wordt gerekend.
9.5
Indien de koper in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen zal deze buitengerechtelijke
incassokosten conform verschuldigd zijn, onverminderd de aan BlueDigit-Trader BV overigens toekomende rechten,
zoals die op schadevergoeding of nakoming.
9.6
Door koper gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en
vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien koper vermeldt dat de voldoening
betrekking heeft op een andere factuur.
9.7
BlueDigit-Trader BV is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten totdat koper aan al zijn opeisbare
verplichtingen heeft voldaan.

Art. 10: Garantie
10.1
BlueDigit-Trader BV verleent op de door haar geleverde zaken geen garantie.
10.2
Mocht op een door BlueDigit-Trader BV geleverde zaak fabrieksgarantie van toepassing zijn, zal de koper dit direct met
de betreffende fabrikant moeten regelen / afwikkelen, waarbij de bij de desbetreffende fabrikant geldende regels
van toepassing zijn. Het al dan niet verlenen van fabrieksgarantie is voorbehouden aan de desbetreffende
fabrikant.

Art. 11: Aansprakelijkheid
11.1
BlueDigit-Trader BV is niet aansprakelijk voor enige door de koper (of derden) geleden of te lijden schade, van welke
aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst,
daaronder begrepen schade aan in eigendom van de koper of derden toebehorende zaken, alsmede indirecte
schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en
schade door bedrijfsstagnatie, tenzij sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
BlueDigit-Trader BV.
11.2
BlueDigit-Trader BV is uitsluitend aansprakelijk voor door koper geleden schade voor zover deze schade wordt gedekt
door een aansprakelijkheidsverzekering van BlueDigit-Trader BV.
11.3
BlueDigit-Trader BV is jegens de koper nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang
dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de
kwaliteit van geleverde zaken door derden, die door BlueDigit-Trader BV bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen grove
onzorgvuldigheid van BlueDigit-Trader BV.
12.4
Indien en voor zover ondanks het bepaalde in voornoemde leden op BlueDigit-Trader BV enige aansprakelijkheid jegens
de koper in welke hoedanigheid en/of uit welken hoofde dan ook mocht blijken te rusten, is deze
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting), dat aan koper in rekening is
gebracht voor de geleverde goederen waarin de oorzaak van de schade is gelegen met een maximum van €
1.000,-.
Het voorgaande lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van
BlueDigit-Trader BV. Een reeks van samenhangende schadegevallen/gebeurtenissen geldt hierbij als één
schadegeval/gebeurtenis.
12.5
Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan koper is gefactureerd dient in voornoemde tekst voor
“factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan de koper in
rekening zou worden gebracht voor de geleverde goederen of te leveren goederen, waarin de oorzaak van de
schade is gelegen.

Art. 12: Vrijwaring
De koper vrijwaart BlueDigit-Trader BV voor alle aanspraken van derden ter zake van schade in verband met de door
BlueDigit-Trader BV geleverde goederen/uitgevoerde overeenkomsten, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze
aanspraken een gevolg zijn van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van BlueDigit-Trader BV en de
koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Art. 13: Overmacht 13.1
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die niet aan BlueDigit-Trader BV kan worden toegerekend.
Daaronder wordt in ieder geval begrepen een tekortkoming als gevolg van: a. stagnatie in de toelevering bij
leverancier(s) van BlueDigit-Trader BV; b. ernstige bedrijfsstoringen bij BlueDigit-Trader BV; c. Transportstagnatie; d.
Overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen.
13.2
In geval van blijvende overmacht is BlueDigit-Trader BV gerechtigd de overeenkomst met de koper buitengerechtelijk
door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. BlueDigit-Trader BV is ter
zake jegens de koper niet aansprakelijk voor enige door de koper geleden schade, van welke aard en omvang
dan ook.
13.3
In geval van tijdelijke overmacht is BlueDigit-Trader bv gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet
worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt dan wel de
overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, waarbij koper in geval van opschorting en/of gehele of
gedeeltelijke ontbinding geen recht heeft op schadevergoeding. Indien genoemde verhindering langer dan één
maand duurt, kan de koper (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat de koper recht
heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de koper ter zake van het
reeds door BlueDigit-Trader BV uitgevoerde deel van de overeenkomst.
13.4
Indien BlueDigit-Trader BV bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of
slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is BlueDigit-Trader BV bevoegd het reeds verrichte,
respectievelijk het te verrichten deel van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Art. 14: Ontbinding, schadevergoeding en verval
14.1
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens BlueDigit-Trader BV niet,
niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is BlueDigit-Trader BV gerechtigd – onverminderd alle overige aan BlueDigit-Trader BV
toekomende rechten – de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper op te schorten totdat de koper
alsnog volledig zijn verplichtingen jegens BlueDigit-Trader BV is nagekomen.
14.2
BlueDigit-Trader BV heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de koper gesloten
overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een
schriftelijke buitengerechtelijke verklaring geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, schade en rente, indien:
a. sprake is van blijvende overmacht als bedoeld in artikel 14 van deze algemene voorwaarden;
b. koper een van de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt;
c. koper surséance van betaling aanvraagt of aan koper (voorlopige) surséance van betaling wordt
verleend;
d. het faillissement van koper wordt aangevraagd of de koper zelf zijn faillissement aanvraagt;
e. de koper aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van
schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de koper toepassing wordt verzocht of verleend van
de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
f. conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd ten laste van koper;
g. koper een rechtspersoon is en de rechtspersoon wordt ontbonden, geliquideerd en/of de
ondernemingsactiviteiten van de koper feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland
worden verplaatst, dan wel, indien koper een natuurlijk persoon is, koper overlijdt of niet meer bij machte
is zijn bedrijf uit te oefenen;
h. zich overige omstandigheden voordoen welke de verhaalsmogelijkheden van BlueDigit-Trader BV in gevaar
brengen.
Een en ander
-geldt zonder dat op BlueDigit-Trader BV enige verplichting tot schadevergoeding rust.
-In dat geval heeft BlueDigit-Trader BV het recht alle door haar geleverde zaken te verwijderen en terug te
nemen.
-koper is verplicht BlueDigit-Trader BV daartoe alle medewerking te verlenen, met name door haar c.q. door
haar aangewezen personen toegang tot het bedrijf of andere door hem gebruikte ruimten te (doen)
verlenen. Koper geeft hiervoor reeds nu voor alsdan toestemming.
– de kosten van terugname, opslag en verkoop van deze zaken komen voor rekening van koper.
BlueDigit-Trader BV heeft het recht hetzij de zaken onder haar te houden totdat koper zijn verplichtingen met
inbegrip van rente, kosten en schadevergoeding volledig heeft voldaan, hetzij de zaken aan derden te
verkopen, in welk geval de netto-opbrengst in mindering wordt gebracht op het door koper totaal
verschuldigde.
– In het geval de overeenkomst wordt ontbonden heeft BlueDigit-Trader BV recht op vergoeding door
koper van de door haar geleden vermogensschade, tenzij de ontbinding het gevolg is van verzuim of
overmacht aan de zijde van BlueDigit-Trader BV.
BlueDigit-Trader BV is alleen dan in verzuim indien zij van koper een schriftelijke ingebrekestelling heeft
ontvangen, waarin haar nog een redelijke termijn wordt gegeven teneinde haar verplichtingen na te
komen en nakoming daarvan binnen deze termijn uitblijft.
– Onverminderd het hiervoor bepaalde vervallen de vorderingen van koper na verloop van één
jaar na het ontstaan ervan.

Art. 15: Export / Import
Bepaalde door BlueDigit-Trader BV verkochte Producten en bijbehorende technologie zijn onderworpen aan de
exportcontrolewetten van de Verenigde Staten, de Europese Unie en/of andere landen, met uitzondering
van de boycotwetten („Exportwetgeving“). De Klant zal deze Exportwetgeving naleven en iedere vereiste
vergunning of titel verkrijgen voor de overdracht, export, wederuitvoer of import van de Producten en
bijbehorende technologie. De Klant zal de Producten en bijbehorende technologie niet uitvoeren of
wederuitvoeren naar landen of entiteiten waar deze uitvoer of wederuitvoer verboden is, met inbegrip
van de landen of entiteiten waaraan in de Verenigde Staten, Europese Unie of andere landen een
sanctie is opgelegd of waarvoor een embargo geldt. De Klant zal de Producten en bijbehorende
technologie niet gebruiken met betrekking tot chemische, biologische of nucleaire wapens,
raketsystemen (inclusief ballistische raketsystemen, ruimtelanceervoertuigen en sonderingsraketten) of
onbemande luchtvoertuigen die hetzelfde kunnen presteren, of voor de ontwikkeling van
massavernietigingswapens.

Art. 16: Toepasselijk recht/bevoegde rechter
16.1
Op alle rechtsverhoudingen tussen BlueDigit-Trader BV en koper, daaronder begrepen aanbiedingen, offertes
en overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing. Het verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken, gesloten te Wenen is niet van
toepassing.
16.2
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil
tussen partijen, in het geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de
Arrondissementsrechtbank te Noordbrabant. BlueDigit-Trader BV blijft echter bevoegd de wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke verdrag bevoegde rechter of het geschil aan
arbitrage te onderwerpen.

  • 8. Herroepingsrecht voor particulieren 

8.1 Bij de aankoop van een product heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van het betreffende product. Indien de Klant van zijn herroepingsrecht gebruik wenst te maken, is het dus voldoende dat hij het betreffende product tijdig, dus binnen 14 dagen na ontvangst, retour zendt aan BlueDigit-Trader B.V.
8.2 Tijdens de termijn van het herroepingsrecht als bedoeld in artikel 8.1 zal de Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking ervan. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product, alle accessoires daarbij en onderdelen daarvan compleet en onbeschadigd, als nieuw in de originele en onbeschadigde verpakking aan BlueDigit-Trader B.V Computers retourneren,conform de door BlueDigit-Trader B.V Computers verstrekte instructies, zoals aangegeven op het retourformulier. Na ontvangst bekijkt BlueDigit-Trader B.V Computers of de klant recht heeft voor kado bon. Nieuwe producten dienen ongeopend/ongebruikt te worden terug gerouterneerd. Gebruikte producten dienen in de huidige status terug te retourneren. Uiteraard ongebruikt en onbeschadigd. Bij nieuwe producten dat afwijkt van nieuwstaat zijn wij genoodzaakt om 30 % in rekening te brengen. Gebruikte producten gebruikt gerouterneerd binnen 7 dagen brengen wij 10 % in rekening. Na 7 dagen tot 14 dagen brengen wij 20 % in rekening. Het bedrag dat in rekening wordt gebracht wordt gebruikt om de software te verwijderen en opnieuw te installeren + administratie kosten. De verzendkosten zijn voor de koper. Speciaal op maat gestelde PC’s en of Laptops kan niet worden terug genomen, en heeft geen recht op bedenktermijn. Wel heeft men het recht om het product aan ons aan te bieden.
8.3 Van dit herroepingsrecht zijn altijd uitgezonderd (i) audio- en video-opnamen, softwareproducten en andere vergelijkbare producten waarvan de verzegeling is verbroken, (ii) geopende verbruiksartikelen zoals cartridges, toners en reinigingsvloeistoffen en (iii) hygiënische producten.
8.4 Indien de Klant tijdig van het herroepingsrecht zoals vermeld in artikel 8.1 gebruik heeft gemaakt en ook heeft voldaan aan het bepaalde in artikel 8.2 en het geen product betreft als bedoeld in artikel 8.3, dan draagt BlueDigit-Trader B.V Computers zorg voor terugbetaling binnen dertig (30) dagen van het bedrag dat de Klant aan BlueDigit-Trader B.V Computers heeft voldaan.
8.5 De kosten voor het terugzenden van het product zijn voor rekening van de Klant.

 

Our company details are : Unsere Firma Name sind :
BlueDigit-Trader BV
Dinkelstraat 7A
5626 BK Eindhoven

KVK 71512780

Vestigingsnr. 000039694054

 

 

BlueDigit-Trader B.V.

BlueDigit-Trader B.V.

Door de site te te blijven gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten